Strateško preoblikovanje prodaje v podjetju

IZ VSEBINE SVETOVANJA

 • Pregled trenutnega stanja AS-IS:
  • diagnoza na osnovi modela 7-S,
  • analiza notranjega  in zunanjega okolja (SWOT),
  • benchmarking in določitev smernic za povečanje dolgoročnih konkurenčnih prednosti,
  • analiza dejavnikov privlačnosti panoge,
  • ABC koncentracijska analiza kupcev,
  • ABC 123 portfeljska matrika kupcev s predlogi za optimizacijo portfelja,
  • analiza privlačnosti produktnih/blagovnih skupin,
  • priprava predloga sprememb.
 • Priprava strateškega načrta preoblikovanja - TO BE:
  • določitev strateških možnosti in prioritet
  • postavitev strateških ciljev (SMART model),
  • hierarhija ciljev v podjetju. 
 • Postavitev/prilagoditev sistemov merjenja (kaj in kako bomo merili):
  • identifikacija možnih nivojev merjenja,
  • pregled nabora možnih ključnih kazalnikov uspeha (KPI),
  • vrednotenje in finalni izbor ključnih kazalnikov uspeha.

 • Podporni programi in potrebni resursi:
  • vodenje, motivacija in komunikacija sprememb,
  • trening/opolnomočenje,
  • nagrajevanje,
  • CRM,
  • ostali zaledni sistemi.

 • Prehod v uporabo (monitoring, odprava pomanjkljivosti in "fine tuning".
Piškotki